PODMÍNKY GN-GALÉNOVA NADAČNÍHO FONDU PRO UŽIVATELE WEBU CVVZ.CZ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. GN-Galénův nadační fond, se sídlem Družstevní 1065, 674 01Třebíč, IČO 271 91 524 (dále “GNF”), vydává tyto Podmínky GN-Galénova nadačního fondu pro uživatele webu cvvz.cz (dále “Podmínky”), které upravují používání webu cvvz.cz a souvisejících služeb.

1.2. Práva a povinnosti GNF a Uživatele, které nejsou výslovně upraveny těmito Podmínkami, se řídí ustanoveními příslušných právních předpisů.

1.3. Kontaktní údaje jsou dostupné na https://www.cvvz.cz/kontakty.

2. DEFINICE NĚKTERÝCH POUŽITÝCH POJMŮ

2.1 Pojmy použité v textu Podmínek mají následující význam:

a. Uživatel: je fyzická osoba, která se registruje do systému cvvz.cz a jsou jí zpřístupněny služby tohoto webu

b. Organizátor: je nezisková organizace, která je organizátorem daného ročníku akce CVVZ

c. Správce webu: je společnost Vergilio, s.r.o., Kostnická 746/3, 674 01 Třebíč, IČ: 269 22 801 na jejíchž serverech jsou webové stránky hostovány a která zajišťuje jejich bezpečnost

d. Systém: je webová stránky cvvz.cz a všechny její služby

3. POPIS SLUŽBY

3.1 Služba je poskytována společností GNF prostřednictvím webové stránky cvvz.cz, kde GNF a Organizátor zveřejňují informace o akci CVVZ.

3.2 GNF a Organizátor zpřístupní Uživateli služby Systému ve sjednaném rozsahu, pouze pro jeho vlastní potřebu bez omezení počtu zhlédnutí a bez omezení počtu návštěv Systému.

4. REGISTRACE UŽIVATELE

4.1. Uživatelé jsou povinni se před používáním Systému zaregistrovat prostřednictvím registračního formuláře dostupného na internetových stránkách systému po vyplnění pravdivých a bezchybných údajů o své osobě. Správné zadání e-mailové adresy uživatele je nezbytné pro dokončení registrace do Systému. Registrace Uživatele je bezplatná.

4.2. Registrací Uživatele dojde k vytvoření osobního účtu a Uživatel tak bude oprávněn po zadání přístupových údajů k používání Systému.

4.3. Uživatel nebude nikomu sdělovat své jedinečné přihlašovací heslo pro přihlášení vytvořené při registraci. V případě ztráty hesla bude toto obnoveno prostřednictvím požadavku Uživatele zasláním odkazu k jeho obnovení do e-mailu Uživatele.

4.4. Uživatel je oprávněn registrovat se pouze pod svým vlastním jménem a zadávat do Profilu pouze údaje o své osobě.

4.5. Na webové stránce Systému je zveřejněn seznam všech uživatelů. Kontaktní údaje Uživatele budou zveřejněny pouze, pokud s tím Uživatel vysloví souhlas. Toto rozhodnutí lze kdykoli a opakovaně měnit.

4.6. Telefonní číslo a mailová adresa uživatele budou Systémem, GNF, Organizátorem nebo Správcem webu využívány pouze s jeho výslovný souhlasem. Toto rozhodnutí lze kdykoli a opakovaně měnit.

4.7.Osobní údaje Uživatele nebudou sděleny žádné třetí osobě a budou využívány pouze pro potřeby Systému a akce CVVZ.

4.8. Účet v systému je možno kdykoli Uživatelem zrušit, což povede k nevratnému smazání všech údajů o Uživateli v systému. Tyto údaje nejsou nijak dále uchovávány.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Registrace Uživatele do systému je bezplatná.

5.2. Účast na akci CVVZ je zpoplatněna, přičemž cenu, platební a storno podmínky určuje každý rok znovu příslušný Organizátor. Všechny tyto informace jsou zveřejněny na webové stránce Systému.

5.3 Cena za účast na akci CVVZ je v Systému uvedena jako konečná, včetně všech daní a poplatků.

6. OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

9.1. Veškerý obsah Systému je chráněn v souladu s právními předpisy týkajícími se autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví, a jejich výlučným nositelem je GNF. Zpřístupněním Systému Uživateli nevzniká žádné oprávnění v souvislosti s šířením jakýchkoli materiálů a údajů v systému zveřejněných. Jakékoli šíření je možné pouze s výslovným souhlasem oprávněných osob GNF nebo Organizátora anebo v souladu s platnými právními předpisy.

9.2. Uživateli nesmí používat Systém nebo jeho část jinak než pro vlastní potřebu.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 30. 6. 2018.